050-7622937 info@bet-ananda.co.il

אהבה

אהבה / דיפאק צ'ופרה

נוצרנו כדי להיות אהובים וראויים לאהבה כל ימי חיינו.

אדם יודע שחווה אהבה כשהוא הופך לאהבה,

זו המטרה הרוחנית של החיים.

האהבה יכולה לרפא.

האהבה יכולה לחדש.

האהבה יכולה להעניק בטחון.

האהבה יכולה להעניק השראה.

האהבה יכולה לקרב אותנו לאלוהים.

אתם מעוררים את מרכזי הלב באמצעות העמקת הלימוד עליהם ועל הדרכים לעוררם.