050-7622937 info@bet-ananda.co.il

היוגה היא אחת

היוגה היא אחת – מתוך "עץ היוגה" / ב.ק.ס איינגר 

יוגה פירושה אחדות, אחדות הנשמה הפרטית עם הרוח האוניברסאלית.

תרגול היוגה מפתח את הגוף לרמה של רטט הנפש, כך שהגוף והנפש, שנעשים שניהם רוטטים, נמשכים לכיוון האור של הנשמה.

מדע הנפש נקרא ראג'ה יוגה, מדע התבונה הוא ניאנה יוגה, מדע השירות הוא קרמה יוגה, ומדע הרצון הוא האתה יוגה.

ניתוח המילה האתה ראייה פסיכולוגית ולא פיסיולוגית עשוי לשפוך אור על השאלה אם האתה יוגה היא פיזית או רוחנית.

הא משמעו שמש, שהיא השמש בגופנו, כלומר בנשמתנו, ואילו תה משמעו ירח, שהוא התודעה שלנו.

האנרגיה של השמש אינה דועכת לעולם, בעוד שהירח דועך כל חודש, ומתוך הדעיכה חוזר ומתמלא שוב.

כך שהשמש שבנו היא נשמתנו, לעולם אינה דועכת.

בעוד שלמחשבה או לתודעה, השואבת את האנרגיה שלה מהנשמה, יש תנודות, מצבי רוח, מעלות ומורדות,

כמו המצבים של הירח, היא כמו כספית, וכפי שאי אפשר לתפוס כספית ביד, כך לא קל לאחוז במחשבה.

בהאתה יוגה פרדיפיקה נאמר שהיוגה היא פראנה-וריטי-נירודהה השקטת תנודות הנשימה.

בסוטרות יוגה של פטנג'לי נאמר שיוגה היא צ'טה-וריטי-נירודהה השקטת תנודות המחשבה או התודעה.

לנשימה יש רק נתיב אחד: שאיפה ונשיפה.

אפשר להשהות אותה לרגע רק במצב עצירה, אך אין היא יכולה להתפצל כמו התודעה.

שליטה בנשימה והתבוננות בקצב שלה מביאה את התודעה לדממה.

על ידי שליטה בנשימה שולטים בתודעה, ועל ידי שליטה בתודעה מביאים קצביות לנשימה.

יוגה נחלקת מסורתית לשמונה ענפים או היבטים:יאמה, ניאמה, אסאנה, פראניאמה, פרטיהרה, דהארנה, דהיאנה וסמאדהי.

אפשר גם לחלק את היוגה לשלושה מעגלים: חיצוני,פנימי ופנימי ביותר או פיזי, מנטלי ורוחני.

כך אפשר לחלק את שמונת ענפי היוגה לשלוש קבוצות,

יאמה וניאמה הם דיסציפלינות המוסר החברתיות והאישיות: אסאנה, פראניאמה ופרטיהארה מובילים להתפתחות הפרט, ולהבנת העצמי.

דהארנא, דהיאנה וסמאדהי הם השפעות היוגה והם אלה שמניבים את חווית ראיית הנשמה, אבל אין הם חלק מתרגול היוגה.

אף שלעתים קרובות היוגה נתפסת כפיזית בלבד, הרי שהיא גם פיזיו-פסיכולוגית ופסיכו-רוחנית.

יוגה מסייעת לכל פרט לגדול ולהיטיב את חייו פיזית, מנטאלית, רגשית ורוחנית.